6525 Sayılı Kanun

6525 sayılı Bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılması hakkında kanun.

27 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6525                                                                                             Kabul    Tarihi: 20/02/2014

MADDE 1 ‒ 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye    Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilen Jandarma    Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş    kadrosu 3.000 adet artırılmıştır.

MADDE 2 ‒ 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 ‒ a)    Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının    oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi    olmak üzere bayiler hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile    ilgili usul ve esaslar,

b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun    programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına ilişkin usul ve    esaslar,

c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile    temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,

ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer    değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri ve diğer özlük haklarına    ilişkin usul ve esaslar,

d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve    alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para    ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,    ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin    kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin    usul ve esaslar,

e) Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor    Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri veya bunların    kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü    duyuru ve reklamlar ile bu kapsamda yapılacak harcamalar hakkında    uygulanacak usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3 ‒ 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle    Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 23 üncü    maddesinin birinci cümlesine “il idare kurulu kararıyla düşürülür”    ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu iş yerleri tapu sicilinde Hazine    adına tescil edilir.” ibaresi eklenmiş ve son cümlesi yürürlükten    kaldırılmıştır.

MADDE 4 ‒ 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş    Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 ‒ İslam Ülkeleri Standartlar    ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) tüzüğü kapsamında Enstitünün masrafları    Türk Standardları Enstitüsünün bütçesinden 31/12/2018 tarihine kadar karşılanabilir.”

MADDE 5 ‒ 31/12/1960 tarihli ve 193    sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5)    numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın    din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik    ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik    kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 ‒ 14/7/1965 tarihli ve 657  sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin    “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine    “Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları,”    ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,”    ibaresi ve aynı bende “Milli Eğitim Uzmanlığına ve Milli Eğitim    Denetçiliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçiliğine” ibaresi eklenmiştir.

b) 152 nci maddesinin    “II-Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” bölümünün (g) bendine    “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden    sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi    eklenmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL    İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendine “Aile ve Sosyal Politikalar    Denetçileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçileri”    ibaresi eklenmiştir.

ç) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8    inci sırasının (a) bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri”    ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 ‒ 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine aşağıdaki    (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir.

“E) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya    da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin    de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde    hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından    kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne    kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 8 ‒ 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 126 ncımaddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 9 ‒ 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma  hakkı

EK MADDE 4 ‒ Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu  maddesine göre ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tam sayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu hakkını    kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği genel    kurula adaylarını önerir. Genel kurul, bu şekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce    önerilen adaylar arasından seçer. Üniversitenin önereceği adaylarda    kooperatife ortaklık şartı aranmaz.

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel    kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak, yetki ve görevlerini haizdir.    Üniversiteler, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla    işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun    alacaklılarıyla ortaklarına karşı sorumludur. Üniversitenin rücu hakkı saklıdır.”

MADDE 10 ‒ 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 ‒ Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu kooperatifin yönetim kurulunda üye    bulundurmak isteyen üniversitenin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki  ay içinde toplanacak şekilde genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya    çağrılır. Bu süre içinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili üniversite tarafından Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine, genel kurulu    çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı gündeminde,    kooperatif ana sözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının    ve yönetim kurulu üye seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu    üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları    genel kurul, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve    karar verir.”

MADDE 11 ‒ 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına    Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına    aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu    hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve    kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”

MADDE 12 ‒ 2022 sayılı Kanunun 2 nci  maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, 2828    sayılı Kanun hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul    edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”

MADDE 13 ‒ 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde    eklenmiştir.

“Biruni Üniversitesi

EK MADDE 156 ‒ İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim    kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine    sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Eczacılık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Eğitim Fakültesinden,

e) Mühendislik Fakültesinden,

f) Meslek Yüksekokulundan,

g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 14 ‒ 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının    (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”

MADDE 15 ‒ 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci    maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye    aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve    koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım    izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler    bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren    kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda    görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve    unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu    merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık    Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından    çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

“Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık,    ödenek, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve    sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer    kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip    olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın    korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005    tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250    Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı    olarak uygulanır.”

MADDE 16 ‒ 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesine (c) bendinden sonra gelmek    üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen    hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az    yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık    raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması    kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar,”

MADDE 17 ‒ 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olimpik sporculara yardım

GEÇİCİ MADDE 13 ‒ Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına    hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor    dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu    yetiştirilir.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe,    ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu    sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken    kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı    tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.

Spor branşlarının ve    sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol    giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar    Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak    yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga    vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir    ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”

MADDE 18 ‒ 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere    aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe    sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever    vatandaşlar arasından seçileceği belirtilen iki üye; il sosyal yardımlaşma    ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal    yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali    tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen    amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması    hâlinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali    tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise    kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir.    İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunmaması hâlinde, köy muhtarı    yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar. İlde vali,    bir vali yardımcısını başkan vekili olarak; büyükşehir belediye başkanı,    genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısını; il belediye başkanı da    bir belediye başkan yardımcısını toplantılarda kendisini temsil etmek üzere    görevlendirebilir.”

MADDE 19 ‒ 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci    fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Finansal Kiralama Şirketi: 21/11/2012    tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring    ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan finansal kiralama    şirketlerini,

i) Finansal Kiracı: 6361 sayılı Kanun kapsamında    finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 20 ‒ 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu    fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il    özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı”    ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 ‒ 4562 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci    fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“OSB; kamulaştırma    işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve    Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir.”

MADDE 22 ‒ 4562 sayılı Kanunun 7 nci    maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Müteşebbis heyette yer alan üyeler”    ibaresinden sonra gelmek üzere “vali hariç” ibaresi ile dördüncü fıkrasında    yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel    idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı”    ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 ‒ 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Finansal kiralama

EK MADDE 1 ‒ OSB içinde yer alan taşınmazlar,    finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir. Bu durumda:

a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması    zorunludur.

b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar    için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.

c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis    amacı dışında kullanılamaz.

ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş    protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur.

d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve    yükümlülüklerine sahip olur.

e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin    finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi    hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece    bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel    kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya    tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek    zorundadır. Bu durumda eski    finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı    tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı    iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından    finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında muvazaalı    işlem tesisini ve spekülatif amaçlı işlemlerle    mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir.

Bu maddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece    tespiti hâlinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun satış tarihindeki    bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.”

MADDE 24 ‒ 4562 sayılı Kanunun geçici 6 ncımaddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra    eklenmiştir.

“Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşlarca inşa    edilen ve hizmet amaçlı kullanılan bina ve müştemilatı bedelsiz olarak    kullanılmaya devam edilir. OSB’nin talebi hâlinde ise müştereken    kullanılır.”

MADDE 25 ‒ 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde    eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12 ‒ 12/11/2012    tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe    Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik    Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel    kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde    sahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler, yatırım izleme ve    koordinasyon başkanlıklarına devredilir.”

MADDE 26 ‒ 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 ‒ İstanbul ilinin maruz  kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel hasarların önlenmesi ve    depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin    finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlamış olduğu ve Bakanlar Kurulu Kararı    ile İstanbul İl Özel İdaresine karşılıksız tahsis edilmiş krediler,    İstanbul İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ardından İstanbul    Valiliğine tahsisli olarak yılı yatırım programında yer almaksızın    kullandırılmaya devam edilir.

Birinci fıkrada belirtilen projelerin finansmanı    için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu    sıfatıyla yılı yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı yeni    kredileri, İstanbul Valiliğine tahsis etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı    bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı    fıkralarının genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim    Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine ilişkin hükümleri    bu madde kapsamındaki krediler için uygulanmaz.”

MADDE 27 ‒ 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci    fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelerinin tamamı    il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı,    İçişleri Bakanlığı Müsteşarıdır.”

MADDE 28 ‒ 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son    fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle    eklenmiştir.

“Bu hüküm, belde    iken sakinleri orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan    yararlanan mahalleye dönüştürülen beldeler için de geçerlidir.”

MADDE 29 ‒ 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç)    bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi    verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor    Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının”    ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30 ‒ 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair    Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

“(10) Bu madde uyarınca yapılan ilanlar sonucunda    talep edilmeyen alacaklar Resmî Gazete’de yayımlanan son listenin ilan    tarihinden beş yıl sonra Hazineye irad    kaydedilir.”

MADDE 31 ‒ 5664 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin beşinci    fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddede belirtilen usul ve esaslar uyarınca    hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin son ilan tarihinden    itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.”

MADDE 32 ‒ 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı    Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 ‒ (1) 14/7/1965    tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A)    bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç, diğer    şartları taşıyan ve 65 yaşını doldurmuş veya ölmüş olmaları sebebiyle spor    müşaviri olarak atanamayanların kendileri ya da bu Kanunun 4 üncü maddesi    uyarınca aylık bağlanan eş ve çocuklarına, bu Kanun hükümlerine göre    bağlanan aylıklar % 100 oranında artırılarak ödenir.”

MADDE 33 ‒ 29/5/2009 tarihli ve 5902    sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri    Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının    birinci cümlesi “Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.    Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:” şeklinde    değiştirilmiş, maddenin ikinci fıkrasına “Başkanlığın” ibaresinden sonra    gelmek üzere “merkez” ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin    başlığında yer alan “BAŞKANLIĞI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ”    ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 ‒ 5902 sayılı Kanunun 12 nci    maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel    yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı    olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi    temel veriler kamuoyuna resmî olarak sadece Başkanlık tarafından    duyurulur.”

MADDE 35 ‒ 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı “Taşra    Teşkilatı” olarak ve 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 ‒ (1) İllerde bütünleşik afet ve    acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra    teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri    kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum    faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. İl afet ve    acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği    Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin    norm kadroları dâhilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il    dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri    şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini    belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve    iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla    iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini    yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve    hasarı tespit etmek veya ettirmek

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim    faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin    afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve    belgelendirmek

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve    kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının    karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar    kurmak ve yönetmek

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş    hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine    getirmek

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller    çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını    diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu    sekretaryasını yapmak

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer    maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve    arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar    arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma    programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın    onayına sunmak

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri    yapmak

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin    harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır.

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis    edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler    husumetiyle yürütülür.”

MADDE 36 ‒ 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile    birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik    Müdürlükleri

MADDE 19 ‒ (1) Başkanlık tarafından    belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve    acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu    müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu    şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.”

MADDE 37 ‒ 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 ‒ (1) Ekli (1) sayılı listede yer    alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve    190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I)    sayılı cetvelin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne    eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il    özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm hâlinde gösterilen il    afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik    müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal    edilerek ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve    acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve    standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her bir il    müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve    acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik    müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve    esasları ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık    tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu    Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan    atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının    beş katına kadar çağrılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı    sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna    atanacakların başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmaları    ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile Başkanlıkça    belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma    teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu    fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların aktif görev    süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin    şartlar ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde    büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde    biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son    yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça    uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler    kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça    çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 38 ‒ 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde    eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 ‒ (1) 31/12/2013    tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma    arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan    her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç    ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki    her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet    ve acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş    sayılır. Aynı tarih itibarıyla mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan    ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma    birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmaz Maliye    Bakanlığınca Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır.    Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya    Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il özel    idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek    kalmaksızın Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında    düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan,    taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma    arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında bulunanların görevi bu    maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı    listede ihdas edilen araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro    dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu    personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu madde    uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa    hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde    ayrı bir bölüm hâlinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma    arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında bulunan    personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar    mühendis unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim    unvanlı kadrolara, diğer personel ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları    ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara hâlen    bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış    sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin    yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına    ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve    tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı    uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net    tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları    kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve    tazminatlar, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü    ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai    ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark    tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya    kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro    unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi    istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son    verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil    durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik    müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro    ve pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş    sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin    olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile taşınmazlar ve diğer    hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı    olduğu Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren    bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki    sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu    kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin    düzenlemeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl    içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar    mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına    devam olunur.”

MADDE 39 ‒ 12/11/2012 tarihli ve    6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması    ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair    Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci    fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları    tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel    idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak    olanlar, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri    Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesine göre    kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Söz    konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan    kısımları İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve    genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen bu    tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu    ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek    kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel    idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği ilgili yatırım izleme    ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak,    alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme    ve koordinasyon başkanlıklarıdır.”

MADDE 40 ‒ 6/12/2012 tarihli ve 6362    sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra    eklenmiştir.

“(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına    ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Yatırım ortaklıkları tarafından    belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz    tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncımaddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 41 ‒ 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 ‒ Ek 12 nci    maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi    itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci    maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde    Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden    yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı    Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri    Kurumu taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun    Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28    inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç) anılan tarih    itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme    (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) tutarının (bu tutar sabit    bir değer olarak esas alınır); ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro    ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması    hâlinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve    bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları    kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile    kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son    verilir.

Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapılmış atıflar    ek 9 uncu maddeye yapılmış sayılır.

Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari    görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması    veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların    kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi,    devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya    tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi “Araştırmacı” unvanlı    kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece,    anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte    olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9    uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare    hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı    için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır.    Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında    öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden    ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü    maddesi kapsamında yer alan “Araştırmacı” kadrosunda bulunanlar hakkında da    uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.”

MADDE 42 ‒ 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II)    sayılı cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu    Başkanlığı,” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi    Başkanlıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43 ‒ 3/6/2011 tarihli ve 633    sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında    Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan    “yirmi” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 ‒ 3/6/2011 tarihli ve 638    sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun    Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki”    ibaresi “dört” olarak değiştirilmiş ve 6 ncımaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler    buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.”

MADDE 45 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A    maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 8/B ‒ (1) Rehberlik ve Denetim    Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve    bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline rehberlik etmek

b) Bakanlık ve bağlı kuruluşların ve bunların    denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşların faaliyet, işlem ve    personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik    yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve    soruşturmalar yapmak

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi    gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun    çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar    hakkında önerileri rapor hâlinde sunmak

ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı    kuruluşların performans denetimini yapmak

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri    yapmak

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler,    denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek,    ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler,    görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler    ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve    belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine    getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik    sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, denetçiliğe    yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel    şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar    yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 46 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek    madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 ‒ Ekli (3) sayılı listede yer    alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun    Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile    ilgili bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 47 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde yer alan “yirmi” ibaresi “otuz” olarak    değiştirilmiştir.

MADDE 48 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki    geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 ‒ (1) Kamu kurum ve    kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi,    müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin    yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ekli (3) sayılı listede    yer alan denetçi kadrolarına, 20/12/2013 tarihli    ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara    tabi olmaksızın atanabilir. Bu şekilde yapılan atamalar hakkında, 190    sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 49    ‒ 112 Acil Çağrı    merkezlerinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (4) ve (5) sayılı listelerde    yer alan kadrolar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadro    ihtiyacını karşılamak üzere ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas    edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin    İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne    eklenmiştir. Ekli (4) ve (5)    sayılı listelerde yer alan kadrolara yapılacak atama işlemleri, her bir yıl    için bu madde ile ihdas edilen toplam kadro sayısının üçte birini geçmemek    üzere, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle Merkezi    Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.

Ekli (7) ve (8) sayılı listelerde yer alan kadrolar    ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde    Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu    Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili bölümlerine eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi, Şarkkromları Ferrokromİşletmesi Müessesesi, Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi, Seydişehir    Alüminyum İşletmesi ve 100. Yıl Gümüş İşletmesi müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapılan sınavda başarı gösterip 399    sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetvelinde yer alan koruma    ve güvenlik görevlisi unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma    hakkı kazandığı hâlde sınavlarının iptal edilmesi nedeniyle görevlerine    başlayamayanlardan, tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde    emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya sürekli tam iş    göremezlik geliri bağlananlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta    olanlar hariç olmak üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde aranan genel şartları kaybetmemiş    olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Eti    Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde, anılan Genel    Müdürlük veya bağlı birimlerinde memur unvanlı sözleşmeli personel    pozisyonlarına atanırlar. Bu fıkra çerçevesinde atama işlemi yapılmasıyla    birlikte memur unvanlı pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde ihdas    edilen pozisyonlar, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde başka bir işleme    gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde çerçevesinde ataması    yapılanlar bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunlara    geçmişe dönük herhangi bir hak sağlanmaz.

MADDE 50 ‒ Bu Kanunun;

a) 18, 22 ve 26 ncımaddeleri 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere    yayımı tarihinde,

b) 30 ve 31 inci maddeleri 26/7/2013    tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 40 ıncı maddesi 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı    tarihinde,

ç) diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe    girer.

MADDE 51 ‒ Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/2/2014

(1) SAYILI    LİSTE

KURUMU : AFET VE    ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

İl Afet ve Acil Durum Müdürü

1

81

81

GİH

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik      Müdürü

1

11

11

GİH

Şube Müdürü

1

293

293

GİH

Şube Müdürü

2

14

14

GİH

Şube Müdürü

3

19

19

GİH

Şube Müdürü

4

13

13

TH

Mühendis

1

118

118

TH

Mühendis

2

17

17

TH

Mühendis

3

29

29

TH

Mühendis

4

7

7

TH

Mühendis

5

194

194

TH

Mühendis

6

109

109

TH

Mühendis

7

60

60

TH

Mühendis

8

288

288

TH

Mühendis

9

1

1

AH

Avukat

5

1

1

AH

Avukat

6

4

4

AH

Avukat

7

2

2

AH

Avukat

8

8

8

AH

Avukat

9

2

2

SH

Tabip

1

4

4

SH

Tabip

2

4

4

SH

Tabip

3

4

4

SH

Tabip

4

3

3

SH

Tabip

5

25

25

SH

Tabip

6

12

12

SH

Tabip

7

3

3

SH

Tabip

8

39

39

SH

Psikolog

1

1

1

SH

Psikolog

8

1

1

SH

Sosyal Çalışmacı

1

1

1

SH

Sosyal Çalışmacı

3

1

1

SH

Sosyal Çalışmacı

5

16

16

SH

Sosyal Çalışmacı

6

19

19

SH

Sosyal Çalışmacı

7

14

14

SH

Sosyal Çalışmacı

8

40

40

SH

Sosyal Çalışmacı

9

4

4

TH

Mimar

1

7

7

TH

Mimar

2

1

1

TH

Mimar

4

1

1

TH

Mimar

5

21

21

TH

Mimar

6

14

14

TH

Mimar

7

6

6

TH

Mimar

8

33

33

TH

Şehir Plancısı

1

7

7

TH

Şehir Plancısı

4

1

1

TH

Şehir Plancısı

5

28

28

TH

Şehir Plancısı

6

12

12

TH

Şehir Plancısı

7

7

7

TH

Şehir Plancısı

8

40

40

GİH

Eğitim Uzmanı

1

30

30

GİH

Eğitim Uzmanı

2

7

7

GİH

Eğitim Uzmanı

3

13

13

GİH

Eğitim Uzmanı

4

33

33

GİH

Şef

3

198

198

GİH

Şef

4

33

33

GİH

Şef

5

68

68

GİH

Şef

6

15

15

GİH

Şef

7

38

38

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

97

97

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

10

10

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

27

27

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

11

11

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

50

50

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

19

19

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

34

34

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

10

35

35

TH

Tekniker

1

72

72

TH

Tekniker

2

5

5

TH

Tekniker

3

14

14

TH

Tekniker

4

2

2

TH

Tekniker

5

9

9

TH

Tekniker

6

10

10

TH

Tekniker

7

29

29

TH

Tekniker

8

17

17

TH

Tekniker

9

26

26

TH

Tekniker

10

13

13

TH

Çözümleyici

1

1

1

TH

Çözümleyici

4

1

1

TH

Çözümleyici

5

1

1

TH

Çözümleyici

6

10

10

TH

Çözümleyici

7

13

13

TH

Çözümleyici

8

11

11

TH

Çözümleyici

9

21

21

TH

Programcı

9

1

1

GİH

Mütercim

6

4

4

GİH

Mütercim

7

1

1

GİH

Mütercim

8

2

2

GİH

Mütercim

9

3

3

GİH

Kameraman

6

1

1

GİH

Kameraman

7

3

3

GİH

Kameraman

8

1

1

GİH

Kameraman

9

4

4

GİH

Kameraman

10

5

5

GİH

Fotoğrafçı

10

1

1

GİH

Şoför

5

48

48

GİH

Şoför

6

7

7

GİH

Şoför

7

36

36

GİH

Şoför

8

20

20

GİH

Şoför

9

46

46

GİH

Şoför

10

128

128

GİH

Şoför

11

2

2

GİH

Şoför

12

2

2

GİH

Şoför

13

4

4

GİH

Santral Memuru

5

10

10

GİH

Santral Memuru

6

7

7

GİH

Santral Memuru

7

45

45

GİH

Santral Memuru

8

18

18

GİH

Santral Memuru

9

37

37

GİH

Santral Memuru

10

52

52

GİH

Muhasebeci

1

3

3

GİH

Muhasebeci

2

1

1

GİH

Muhasebeci

3

2

2

GİH

Muhasebeci

4

2

2

GİH

Muhasebeci

5

5

5

GİH

Muhasebeci

6

6

6

GİH

Muhasebeci

7

21

21

GİH

Muhasebeci

8

11

11

GİH

Muhasebeci

9

17

17

GİH

Muhasebeci

10

13

13

GİH

Anbar Memuru

5

8

8

GİH

Anbar Memuru

7

13

13

GİH

Anbar Memuru

8

20

20

GİH

Anbar Memuru

9

20

20

GİH

Anbar Memuru

10

17

17

GİH

Anbar Memuru

11

5

5

GİH

Satınalma Memuru

5

10

10

GİH

Satınalma Memuru

6

5

5

GİH

Satınalma Memuru

7

20

20

GİH

Satınalma Memuru

8

14

14

GİH

Satınalma Memuru

9

14

14

GİH

Satınalma Memuru

10

19

19

YH

Hizmetli

5

33

33

YH

Hizmetli

6

10

10

YH

Hizmetli

7

9

9

YH

Hizmetli

8

3

3

YH

Hizmetli

9

8

8

YH

Hizmetli

10

15

15

YH

Hizmetli

11

12

12

YH

Hizmetli

12

5

5

GİH

Enformasyon Memuru

3

5

5

GİH

Enformasyon Memuru

4

1

1

GİH

Enformasyon Memuru

5

10

10

GİH

Enformasyon Memuru

6

66

66

GİH

Enformasyon Memuru

7

46

46

GİH

Enformasyon Memuru

8

46

46

GİH

Enformasyon Memuru

9

212

212

GİH

Enformasyon Memuru

10

2

2

TH

Teknisyen

3

87

87

TH

Teknisyen

4

4

4

TH

Teknisyen

5

7

7

TH

Teknisyen

6

2

2

TH

Teknisyen

7

5

5

TH

Teknisyen

9

18

18

TH

Teknisyen

10

11

11

SH

Sağlık Memuru

3

9

9

SH

Sağlık Memuru

4

4

4

SH

Sağlık Memuru

5

10

10

SH

Sağlık Memuru

6

6

6

SH

Sağlık Memuru

7

26

26

SH

Sağlık Memuru

8

4

4

SH

Sağlık Memuru

9

21

21

SH

Sağlık Memuru

10

45

45

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

3

759

759

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

4

138

138

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

5

214

214

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

6

56

56

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

7

123

123

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

8

67

67

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

9

413

413

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

10

352

352

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

11

3

3

TH

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

12

19

19

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

41

41

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

2

2

2

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

3

3

3

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

4

5

5

SH

Veteriner Hekim

1

1

1

SH

Veteriner Hekim

5

2

2

SH

Veteriner Hekim

6

4

4

SH

Veteriner Hekim

8

4

4

SH

Hemşire

7

3

3

SH

Hemşire

9

1

1

SH

Hemşire

10

2

2

YH

Teknisyen Yardımcısı

5

13

13

YH

Teknisyen Yardımcısı

6

2

2

YH

Teknisyen Yardımcısı

7

3

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

8

3

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

9

3

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

10

4

4

YH

Teknisyen Yardımcısı

11

7

7

GİH

Sivil Savunma Memuru

5

18

18

GİH

Koruma ve Güvenlik Şefi

3

2

2

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5

36

36

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

7

3

3

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

8

2

2

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

10

12

12

GİH

Uzman

1

1

1

GİH

Memur

5

4

4

TH

Jeomorfolog

1

3

3

YH

Kaloriferci

5

1

1

YH

Bekçi

5

1

1

TOPLAM

6419

6419

(2) SAYILI    LİSTE

KURUMU : AFET VE    ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Araştırmacı

1

92

92

TOPLAM

92

92

(3) SAYILI    LİSTE

KURUMU : GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Müsteşar      Yardımcısı

1

2

2

GİH

Bakanlık      Müşaviri

1

10

10

GİH

Rehberlik ve      Denetim Başkanı

1

1

1

GİH

Başdenetçi

1

10

10

GİH

Denetçi

5

10

10

GİH

Denetçi      Yardımcısı

9

5

5

GİH

Araştırmacı

1

15

15

TOPLAM

53

53

(4) SAYILI LİSTE

KURUMU:    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI:    MERKEZ

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Şube Müdürü

1

2

2

GİH

Şef

5

2

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

8

8

TH

İstatistikçi

5

2

2

TH

Mühendis

3

10

10

TH

Mühendis

5

12

12

TH

Mühendis

8

12

12

TH

Tekniker

3

1

1

TH

Tekniker

8

5

5

TH

Teknisyen

4

5

5

TH

Teknisyen

8

10

10

TOPLAM

69

69

(5) SAYILI LİSTE

KURUMU:    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI:    TAŞRA

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST      KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü

1

81

81

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

8

8

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

27

27

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

27

27

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

159

159

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

318

318

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

318

318

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

318

318

TH

Mühendis

3

20

20

TH

Mühendis

5

26

26

TH

Mühendis

8

50

50

TH

Tekniker

3

20

20

TH

Tekniker

4

26

26

TH

Tekniker

8

50

50

TH

Teknisyen

3

50

50

TH

Teknisyen

4

150

150

TH

Teknisyen

8

250

250

TOPLAM

1898

1898

(6) SAYILI    LİSTE

KURUMU : AİLE VE    SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Bakanlık      Müşaviri

1

10

10

GİH

İşaret Dili      Tercümanı

9

1

1

TOPLAM

11

11

(7) SAYILI    LİSTE

KURUMU : YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Müşavir

1

10

10

TOPLAM

10

10

 

KURUMU : YÜKSEK    ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Yurt Müdürü

1

50

50

GİH

Yurt Müdür      Yardımcısı

3

100

100

TOPLAM

150

150

(8) SAYILI    LİSTE

KURUMU : SPOR    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN    KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Müşavir

1

10

10

TOPLAM

10

10

Author: admin

Bir cevap yazın