Kabahatler Kanunu hakkında sıkça sorulan sorular

Kabahat nedir? Kabahatler karşılığında uygulanacak yaptırımlar nelerdir?
Kabahat; Kanunda, karşılığında idari yaptırım uygulanılması öngörülen haksızlıktır.

Kabahatlere uygulanacak yaptırımlar;

 1. İdari para cezası
 2. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
 3. İlgili Kanunlarda yer alan diğer tedbirler

 

Kabahatler Kanununda yer verilen kabahatler hangileridir?

 1. Emre aykırı davranış
 2. Dilencilik
 3. Kumar
 4. Sarhoşluk
 5. Gürültü
 6. Rahatsız etme
 7. İşgal 
 8. Tütün mamullerinin tüketilmesi
 9. Kimliği bildirmeme
 10. Çevreyi kirletme
 11. Afiş asma
 12. Silah taşıma

 

Kabahatler Kanununda yer verilen kabahatlerin dışında başka kanunlarda  kabahatlere yer verilmiş midir?

Kabahatler Kanununda sayılan fiillerin dışında diğer Kanunlarda da idari para cezası verilmesi gereken fiiller yer aldığından bu Kanunlarda belirtilmiş olan fiiller hakkında da idari para cezası verilmektedir.

Örnek: Trafik para cezası, Nüfus para cezası, Askerlik para cezası, Seçime ve Halk Oylamasına Katılmama para cezası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen cezalar, Rekabet Kurumunca  verilen cezalar.

Kabahatler Kanununda sayılan kabahatler karşılığında kimlere idari para cezası uygulanmaz?

Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuklar ve akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaz.

Kabahati birden fazla kişi işlemişse ceza kime verilir?

Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idari para cezası verilir.

Kişi yaptığı bir davranış nedeniyle birden fazla kabahat işlerse ceza nasıl verilir?

Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüş ise, en ağır idari para cezası verilir. Ancak, bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idari para cezasından başka idari yaptırımlar da öngörülmüş ise bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.

Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Bu nedenle kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.

Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.

 İdari para cezası kararına karşı dava açılabilir mi?

İdari para cezasına karşı, kararın tebliği veya tefhimi (hakimin kararı kişinin yüzüne karşı okuması) tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.

Zorlayıcı bir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

Başvuru bizzat, kanuni temsilci veya avukat tarafından verilecek iki nüsha dilekçe ile yapılır.

Ayrıca, idari para cezalarının düzenlendiği özel Kanunlarda kanun yoluna ilişkin hükümlerin yer alması halinde bu hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

İdari para cezalarının ödenmesinde süre nedir?

İdari para cezalarında ödeme süresi, ilgili kanunlarda düzenlenen hallerde bu sürelerdir. (7 gün, 15 gün, 30 gün gibi) Özel kanunlarında ödeme süresi belirtilmemiş idari para cezalarının, ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

İdari para cezasının ödenmesi sırasında kişinin yararlanabileceği haklar nelerdir?

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Ayrıca; kişinin müracaatı üzerine, kişinin ekonomik durumunun müsait olmadığının anlaşılması halinde, idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.

Taksitlendirme hangi sürede ve nereden talep edilir?

Taksitlendirme başvurusu idari yaptırım kararın tebliğini müteakip kanuni ödeme süresi içinde kararı veren idareye yapılır.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları için yapılacak taksitlendirme başvuruları ilgili vergi dairesine yapılacak ve başvurular vergi dairesince sonuçlandırılacaktır.

Kanuni ödeme süresinden sonra yapılan taksitlendirme başvuruları değerlendirilmez.

Author: admin

Bir cevap yazın