T ile başlayan kanun listesi

 1. TC. ZİRAAT BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA OLAN BİR KISIM BORÇLARININ HAZİNEDEN VE BAZI KURULUŞLARDAN OLAN ALACAKLARI KARŞILIĞINDA TAHKİM EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
 2. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
 3. TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI ICRASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5181)
 4. TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
 5. TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN
 6. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 7. TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 8. TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11/7/1939 TARİHLİ VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 9. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 10. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UÇUCULARINA VERİLECEK UÇUŞ TAZMİNATI HAKKINDA KANUN
 11. TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
 12. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU
 13. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlügünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8/6/1984 Tarih ve 224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 14. TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN
 15. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ 867 VE 170 SAYILI KANUNLARA TABİ İŞLETMELER DIŞINDA KALAN KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 16. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN
 17. TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
 18. TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 TARİH VE 183 SAYILI TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 19. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
 20. TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 21. TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 22. TASFİYE HALİNDEKİ BANKERLERİN TASFİYELERİNİN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 23. TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
 24. TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN iKTİSABINA DAİR KANUN
 25. TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUNA EK MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 26. TEBLIGAT KANUNU İLE CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 27. TEKEL BEY’İYELERİ ÜÇTE BİRLERİNİN DAĞITIMI HAKKINDA KANUN
 28. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
 29. TELGRAF VE TELEFON KANUNUNA BAZI EK MADDELER EKLENMESİNE, BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 30. TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5071)
 31. TELGRAF VE TELEFON KANUNU, ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TELSİZ KANUNU VE POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 32. TELSİZ KANUNU
 33. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
 34. TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNE GÖRE YAPILAN TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN
 35. “TİCARET VE SANAYİ ODALARI”, “TİCARET ODALARI”, “SANAYİ ODALARI”, “DENİZ TİCARET ODALARI”, “TİCARET BORSALARI” VE “TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ” KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 9.12.2001
 36. TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU
 37. TOHUMLUKLARIN TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU HAKKINDA KANUN
 38. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
 39. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU
 40. TOPLU KONUT KANUNU
 41. TOPLU KONUT KANUNUNDA VE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5162)
 42. TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI (4959)
 43. TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (3)
 44. TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (4957)
 45. TUZLA DENİZ HARB OKULU İNŞAATININ TAMAMLANMASI VE HİZMETE AÇILMASI İLE İLGİLİ KANUN
 46. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 47. Tüketicinin Korunması HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 48. TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 49. TÜRK BAYRAĞI KANUNU
 50. TÜRK CEZA KANUNU ( YENİ TCK. )(5237)
 51. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (5252)
 52. TÜRK CEZA KANUNU İLE CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 53. TÜRK CEZA KANUNU, CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 54. TÜRK CEZA KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN – Memnu hakların iadesi hk. 4.3.2004 – (5106)
 55. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU
 56. TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN
 57. TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLaT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN(EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KURULMASI, 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERE BİR İLAVE YAPILMASI HAKKINDA 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
 58. TÜRK MEDENI KANUNU 22-11-2001
 59. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 3.12.2001
 60. TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (4961)
 61. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) (5000)
 62. TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN
 63. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
 64. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN BAZI MADDELERİ İLE MADALYA VE NİŞANLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 65. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 66. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 67. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 68. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL BESLENME KANUNU
 69. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 70. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNA EK MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
 71. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 72. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ASTSUBAY NASBEDİLENLERE GİYECEK VE TEÇHİZAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 73. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU
 74. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YENİDEN TEŞKİLATLANMASI, SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERİNİN YENİLEŞTİRİLMESİ AMACİYLE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
 75. TÜRK SİLaHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
 76. TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU
 77. TÜRK TICARET KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (5136)
 78. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 79. TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN
 80. TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA ILIŞKIN KANUN
 81. TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN
 82. TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKÛMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 83. TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
 84. TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI VE DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ İLE KARARA BAĞLANMASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
 85. TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
 86. TÜRKÇE’DEN BAŞKA DİLLERDE YAPILACAK YAYINLAR HAKKINDA KANUN
 87. TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU (4954)
 88. TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU
 89. TÜRKİYE BAĞCILIĞININ MODERNLEŞTİRİLMESİ VE BAĞCILIĞIMIZIN KALKINDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 90. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN
 91. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNU
 92. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN
 93. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLİLİKLERİNE DAİR KANUN
 94. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER HAKKINDA KANUN
 95. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
 96. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN
 97. TÜRKİYE BILIMSEL VE TEKNIK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN (5016)
 98. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU
 99. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI – 1982 Anayasası – (1982 AY.)
 100. TÜRKİYE CUMHURIYETI ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESI HAKKINDA KANUN (5170) Mayıs/2004
 101. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (1982 AY.)
 102. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 143 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (1982 AY.)
 103. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 3.10.2001
 104. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (4960 sayılı kanun ) – 2003
 105. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (A.Y.md.86) 21.11.2001
 106. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 107. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BIRIMI HAKKINDA KANUN (5083) (Yeni Türk Lirası YTL )
 108. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ZİRAİ İSTİHSAL FAZLASI ANDLAŞMALARI GEREĞİNCE İTHAL OLUNACAK ZİRAİ VE GIDAİ MADDELER İLE BEDELSİZ OLARAK VERİLEN AMERİKAN İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME, TEÇHİZAT VE VASITALARIN VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA KANUN
 109. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
 110. TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 111. TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN
 112. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 113. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 114. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (5175) Mayıs/2004
 115. TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU
 116. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN (27.11.1975 TARİHLİ VE 13 SAYILI DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI KURULUŞUNA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 14.11.1983 TARİHLİ VE 165 SAYILI DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI A.Ş.’NİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 15.7.1988 TARİHLİ VE 329 SAYILI “DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI A.Ş.’NİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” İLE 12.2.1990 TARİHLİ VE 401 SAYILI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN)
 117. TÜRKİYE RADYO – TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU
 118. TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 119. TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU
 120. TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 121. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU (5174)
 122. TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN
 123. TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
 124. TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BÖLGE BİRLİKLERİYLE TÜRKİYE TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ GENEL BİRLİĞİ KANUNU
 125. TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU
 126. TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 3.1.2002
 127. TAŞIT kanunu
 128. Türk standartları enstitüsü kuruluş kanunu
 129. Türk silahli kuvvetleri iç hizmet kanunu
 130. TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
 131. TABABETİ ADLİYE KANUNU
 132. TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN
 133. TAPU KANUNU
 134. TAPU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 135. TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN
 136. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN
 137. TASARRUF SANDIKLARI HAKKINDA KANUN
 138. TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 139. TAŞ 0CAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE VARİDATININ TAHSİLİNİN VİLAYET HUSUSİ İDARELERİNE AİT OLDUĞU HAKKINDA KANUN
 140. TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU
 141. TEBLİGAT KANUNU
 142. TEBLİGAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 143. TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN
 144. TEKNİK ZİRAAT VE TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULLARI KANUNU
 145. TELGRAF VE TELEFON KANUNU
 146. TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI, VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ KANUNU
 147. TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI,DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 148. TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN’İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 149. TOPRAK BAYRAMI KANUNU
 150. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TARAFINDAN VEYA NAM VE HESABINA HARİÇTEN İTHAL OLUNACAK HUBUBAT VE UNLARLA BUNLARIN NAKLİNDE KULLANILACAK HER NEVİ MALZEMENİN İTHAL VERGİSİYLE RESİM VE HARÇLARDAN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN
 151. TURKiYE SINAİ KALKlNMA BANKASININ DAĞITACAĞI KARIN HAZiNECE İKMALİ HAKKINDA KANUN
 152. TURİST GEMİLERİNDEN ALINAN RESİMLERDEN BAZILARININ AFFINA VE BAZILARININ İNDİRİLMESİNE DAİR KANUN
 153. TUZ KANUNU
 154. TÜRK CEZA KANUNU
 155. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 156. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
 157. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 158. TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
 159. TÜRK KANUNU MEDENİSİ
 160. TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 161. TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN
 162. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
 163. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 164. TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN
 165. TÜRK TABiPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
 166. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 167. TÜRK TİCARET KANUNU
 168. TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER’İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
 169. TÜRKiYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
 170. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİNE ANKARA DIŞINDA YAPACAKLARI İNCELEMELER İÇİN VERİLECEK İKAMET YEVMİYESİ HAKKINDA KANUN
 171. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSİ MÜŞİR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE BAŞKUMANDANLIK TEVCİHİ HAKKINDA KANUN
 172. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİLİNDE BULUNAN BİLUMUM MEBANİİ RESMİYE VE MİLLİYE ÜZERİNDEKİ TUĞRA VE METHİYELERİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 173. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİLİNDE İFAYI VAZİFE EDEN BAZI ECNEBİ RÜESA VE MEMURLARI MUHASSASATININ TEVKİFATA TABİ TUTULMAMASI HAKKINDA KANUN
 174. TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (3)
 175. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇUKUROVA ELEKTRİK TÜRK ANONiM ORTAKLIĞI ARASINDA SEYHAN BARAJI HİDROELEKTRiK TESİSLERİNİN DEVRİNE MÜTAALLİK OLARAK AKTEDİLEN MUKAVELENİN TASDİKI HAKKINDA KANUN
 176. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU BANDOLARI VE CUMHURBAŞKANLIĞI ARMONİ MUZIKASI İÇİN YETİŞTİRİLECEK MUZIKA ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
 177. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY,ASKERİ MEMUR VE MUADİLLERİYLE ASTSUBAYLARIN GİYECEĞİNE DAİR KANUN
 178. TÜRKİYE CUMHURİYETİ REFİK SAYDAM MERKEZ HIFZISSIHHA MÜESSESESİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN
 179. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN KIRALİYETİ BEYNİNDE 18 TEŞRİNİEVVEL 1925 TARİHİNDE MÜNAKİT MUHADENET MUAHEDENAMESİNE MERBUT PROTOKOLUN (C) FIKRASI HÜKMÜNE NAZARAN EMVALİ GAYRİMENKULLERİNİ BULGARİSTAN’DA TERKETMİŞ OLANLARA VERİLECEK EMVAL HAKKINDA KANUN
 180. TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SAN’AT VE TİCARET HAKKINDA KANUN
 181. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU
 182. TÜRKİYE VE ORTA – DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT KANUNU
 183. TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ KANUNU
 184. TÜRKİYE’DE HARP SİLAH VE MÜHİMMATI YAPAN HUSUSİ SANAYİ MÜESSESELERİN KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
 185. TÜRKİYE’DEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TAHSİS EDİLEN SANAT VE HİZMETLER HAKKINDA KANUN
 186. TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ
 187. TEATİİ MUHABERATA HADİM HUSUSİ ELEKTRİK HUTUTU HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT
 188. TESEÜLÜN MENİNE DAİR NİZAMNAME

Author: admin

Bir cevap yazın